Gelecek Sayılar

ViraVerita E-Dergi 12. Sayı Makale Çağrısı:

Maddi Kültür ve Teknoloji: İnsan-Nesne İlişkisi Üzerine Soruşturmalar”

 

Sayı Editörleri: Aslı Yazıcı Yakın, Meriç Kükrer

Son yazı teslim tarihi: 15.08.2020

Nesneler ve insanlar arasındaki ilişkilere referans veren “maddi kültür” kavramsallaştırması, antropoloji ve arkeoloji disiplinlerinin yerleşik ve kurumsal sınırlayıcı çevresinde bir alt çalışma alanı olmaktan kurtularak “maddi kültür çalışmaları” adıyla disiplinlerarası bir alana dönüşmüştür. Bu disiplinlerarası alan, nesneler ve insanlar arası ilişkileri belirli bir dönemselleştirme ya da yere bağlı kalmaksızın soruşturur; maddi kültür üretimi ile toplumsal gerçekliğin inşası arasındaki bağlantıları sistematik olarak inceler; sosyolojik, antropolojik, felsefi, psikolojik vb. disipliner ayrımları rastlantısal kabul eder; siyasal, iktisadi, ideolojik, sanatsal, faydacı gibi analiz kategorilerine eleştirel bir bakışla yaklaşır; felsefi ve teorik sorgulamaları pratik araştırma işinden ayrı tutmayarak, teorinin pratik, pratiğin teorik ve her ikisinin de doğası gereği felsefi olduğunu düşünür. Chris Tilley’in de vurguladığı bu temel noktalara burada yaptığımız kimi eklemeler var. İlki maddi kültür çalışmalarının, “maddi” ve “kültür” kavramlarına da eleştirel bir mesafede olması, ikincisi de bu ilişkiler alanı içerisinde teknoloji kavramının da soruşturmaya dâhil edilmesinin gerektiğidir. Çünkü maddi kültür çalışmaları kapsamında çalışılan nesne ve ilişkiler, teknolojiye dışsal olmadığı gibi toplum ve teknoloji bağlamında soruşturulan alanlar da maddi kültür kavramsallaştırması ile referans verilen alandan bağımsız değildir.

Buradan hareketle, ViraVerita Hakemli E-Dergi olarak “Maddi Kültür ve Teknoloji Çalışmaları: İnsan ve Nesne İlişkisi Üzerine Soruşturmalar” dosya konusuyla yayımlanacak olan 12. sayımız için insanın yaşam dünyasında nesnelerin yerini incelemeye dair çağrıda bulunuyoruz. Bu çerçevede yazı konularını Maddi Kültüre İlişkin Teorik Perspektifler; Beden, Duyular, Maddesellik ve Materyal; Hafıza, Temsil ve İktidar; Süreç ve Dönüşüm olarak her biri bir diğeri ile ilişkili dört ana başlıkta toparladık.

İnsan ve nesne ilişkilerini tartışmak üzere aşağıdaki başlıklarla sınırlı kalmaksızın katkılarınızı bekliyoruz:

 Maddi Kültüre İlişkin Teorik Perspektifler

 • Maddi kültür olarak kavramsallaştırılan alanın, disiplinler kısıtlamalardan kurtularak geliştirdiği sorunsallar
 • Yapısalcı, semiyotik, fenomenolojik, post yapısalcı, kolonyal, feminist, Marksist yaklaşımların, nesneler ve nesne-insan ilişkileri üzerine geliştirdiği argümanlar
 • Teknoloji, toplum ve bilim tartışmaları ile maddi kültür çalışmaları alanında nesnenin inşa edilme biçimleri arasındaki farklar
 • Teknoloji ve maddi kültür kavramlarının semantik farkları akademik pratiklerle mi ilgilidir yoksa ontolojik bir temele mi dayanır

 

Beden, Duyular, Maddesellik ve Materyal

 • Şehirler, sokaklar ve mimari düzenlemelerin tecrübe edilme biçimleri ve bedenlileşme ilişkileri
 • Teknoloji ve nesnelerin deneyim ve algılarımızı dönüştürme biçimleri
 • Nesneler ve malzeme ilişkisini nasıl anlamlandırır ve deneyimleriz, nesnenin kendisinden yapıldığı malzeme görünmez midir?
 • Gündelik nesneler, domestik nesneler
 • Stil, Dizayn ve işlev

Hafıza, Temsil ve İktidar

 • Otantik, antika, orijinal, kopya
 • Anıtlar, müzeler ve koleksiyon
 • Nesnelerin sosyal yaşamı, siyasal anlamları, eklemlenmeler
 • Koruma ve kültürel miras kavramları
 • Toplumsal, kültürel, bireysel hafızada ayrıcalıklı nesneler
 • Göç eden nesneler
 • Kutsallık atfedilen nesneler, büyülü nesneler
 • Ulusal kimlik ve nesneler

Süreç ve Dönüşüm

 • Maddi Kültür olarak teknoloji
 • Teknoloji felsefesi ve nesneler
 • Makine yaratan insan: insanın yaratma becerisi ve makineler/nesneler
 • Atık, çöp, kullanım dışı, bozuk, arızalı
 • Teknoloji mono blok bir kavram mıdır, farklı teknolojilerin anlamlandırılma biçimleri nasıldır?

Felsefe, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi, antropoloji, tarih, tıp, biyoloji, sağlık bilimleri gibi farklı çalışma alanlarından gelecek katkılara açık olan ViraVerita E-Dergi, dosya konusuna ilişkin yazıların yanı sıra dosya dışı yazı ve çevirileri de kabul etmektedir.

 

Başvuru ve bilgi için:

https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita

 

 

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top