HEGEL’İN TİNİN GÖRÜNGÜBİLİMİ’NDE “KENDİNE-YABANCILAŞMIŞ TİNİN DÜNYASI” OLARAK KÜLTÜR DÜNYASININ DİYALEKTİĞİ YA DA MARX’IN 1844 EL YAZMALARI’NDAKİ ELEŞTİRİLERİNE KARŞI BİR HEGEL SAVUNUSU DENEMESİ

Özet

Hegel’in Tinin Görüngübilimi’nin en hacimli bölümü kitaba da adını veren “Tin” bölümüdür. Kitaptaki en hacimli alt-bölüm ise “Tin” bölümündeki “Kendine Yabancılaşmış Tin. Kültür”dür. Tarihsel olarak düşünüldüğünde bu bölüm, antik dünyanın çöküşünü izleyen dönemle başlayıp Fransız Devrimine kadar olan zaman dilimini kapsar. Hegel “Kültür” başlığında bu dönemi ele alır. “Kültür dünyası” politikanın ve ekonominin ağırlık kazandığı reel bir dünya olduğu kadar inancın ve Aydınlanma’nın da ideal dünyasıdır. Hegel’in bu bölümün yazımında en çok yararlandığı Diderot’un Rameau’nun Yeğeni’nde hicvettiği saray kültürü, bu bölümün konusunu oluşturur. “Tinin yabancılaşması” deyimi Diderot’un bu yapıtında geçer. Genel olarak “yabancılaşma,” “devlet iktidarı,” “zenginlik,” “inanç,” “Aydınlanma,” “devrim,” “terör,” vb. gibi kavramlarla işlenen bu bölüm Marx’ın 1844 Elyazmaları’nın da başlıca referans noktasıdır. Bu çalışma, Hegel’in Tinin Görüngübilimi’ndeki “kültür” bölümünün bir analizi üzerinden Marx’ın Hegel eleştirilerine karşı Hegel’i savunmayı amaçlar.

Anahtar Kelimeler: Kendinin-bilinci, Tin, Yabancılaşma, Dışlaşma, Kültür, İnanç, Aydınlanma, Emek.

Abstract

The largest section in Hegel’s Phenomenology of Spirit is that on “Spirit,” which denominates the book. However, the largest sub-section of the Phenomenology is that of “Self-alienated Spirit. Culture” in the section on “Spirit.” Historically considering, this section contains the period, beginning with the collapse of the ancient world up to the French Revolution. Under the title “culture,” Hegel examines this period. “The world of culture” is a real world in which politics and economy gain importance as much as it is the ideal world of faith and the Enlightenment. In writing this section, Hegel used mostly Diderot’s Nephew of Rameau and the court culture satirized in Diderot’s work forms the subject-matter of the world of self-alienated Spirit. The phrase ‘the alienation of Spirit’ comes from Diderot’s Nephew of Rameau. This section of the Phenomenology worked up generally the concepts “alienation,” “the state power,” “wealth,” “faith,” “Enlightenment,” “revolution,” “terror,” etc. is the main reference for Marx’s 1844 Manuscripts. This study aims at the defence of Hegel against Marx’s criticisms of Hegel via an analysis of the section “culture” in Hegel’s Phenomenology of Spirit.

Key Words: Self-consciousness, Spirit, Alienation, Externalization, Culture, Faith, Enlightenment, Labour. 

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top