Yazarlar İçin

Genel Kurallar

Makale Değerlendirme ve Yayın Süreci

 1. ViraVerita: Uluslararası Disiplinlerarası Karşılaşmalar Dergisi felsefe, psikoloji, hukuk, sosyoloji, antropoloji, iletişim, tarih, siyasal bilimler, uluslararası ilişkiler alanlarında özgün Türkçe ve İngilizce bilimsel makaleleri, Bahar (Mayıs) ve Güz (Kasım) olmak üzere yılda iki kez yayımlayan hakemli ve uluslararası indexlerde taranan bir dergidir.
 2. Gönderilecek yazıların uzunluğu 3000-8000 kelime arasında olmalıdır. Makaleler için İngilizce ve Türkçe dillerinde olmak üzere 100-250 kelimelik bir özet hazırlanmalı, özetlerin altında anahtar kelimeler yer almalıdır. ViraVerita E-Dergi’nin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir; ancak yayın kurulu ve sayı editörleri, başta Almanca ve Fransızca olmak üzere başka dillerde de yazı yayımlanmasına karar verebilir. Bu konuda ilgili sayının editörleriyle iletişim kurmaktan çekinmeyiniz. 
 3. ViraVerita: Uluslararası Disiplinlerarası Karşılaşmalar Dergisi’ne değerlendirilmek üzere gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayıma kabul edilmemiş ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir.
 4. Makaleler http://dergipark.gov.tr/viraverita adresinde bulunan online dergi sistemi üzerinden gönderilmelidir. Makale sürecinin tümü kullanıcı adı ve şifrenizle gireceğiniz online dergi sistemi üzerinden sürdürülmektedir (DergiPark sistemi üzerinden nasıl makale gönderebileceğinize ilişkin yardımcı olabilecek bilgi için: http://dergipark.gov.tr/uploads/files/45ae/b6a0/5f7d/58b92afb9a735.pdf
 5. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilen makaleler ile birlikte yazar/yazarların adı ve soyadı, unvanı, kurum ve elektronik posta adresi gibi iletişim bilgileri online sisteme girilmelidir. Dergide kör hakemlik uygulaması söz konusu olduğundan yazarla ilgili bilgiler (ünvan, görev yaptığı kurum, telefon numarası ve e-posta adresi gibi) yayımlanması istenen yazının kapak dosyasında bulunmalı, metin içerisinde yazarla ilgili herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Ayrıca, yazara ilişkin kişisel bilgiler, Word formatındaki metnin “özellikler” seçeneğinden de silinmiş olmalıdır. (“Özellikler” seçeneğine MS Word’ün “dosya” bölümünden ulaşılabilir)
 6. Yazım kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler sayı editörleri tarafından incelenir. Hakeme gönderilmesi uygun görülmeyen makaleler yazar/yazarlarına bildirilir.
 7. Hakeme gönderilmesi uygun görülen makaleler konunun uzmanı olan iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için iki hakemin de olumlu görüş bildirmesi gerekir. Bu süreçte, sayı editörlerimiz ve yayın kurulu üyelerimizin görüşlerine de başvurulmakta, değerlendirilen çalışmaların yazar-hakem-editör ilişkisi içinde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Hakemlerin düzeltme istemesi durumunda yazarın gerekli düzeltmeleri en geç 1 ay içinde tamamlaması ya da yazısını çekme kararını iletmesi beklenir.
 8. Dergi online yayın yapmakta olup makalelerin değerlendirme süreci ortalama 2 ay sürmektedir. Hakemlerin olumlu görüşü alındıktan sonra yazar/yazarların talebinin olması durumunda yazara editörce imzalanmış bir kabul belgesi gönderilmektedir.
 9. Yayımlanan yazıların yayın hakları ViraVerita: Uluslararası Disiplinlerarası Karşılaşmalar Dergisi’ne aittir ve yazılar için telif ücreti ödenmez. Yazıların başka bir yerde yayımlanması için ViraVerita E-Dergi’ den izin almak gerekmektedir; ancak yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. ViraVerita: Uluslararası Disiplinlerarası Karşılaşmalar Dergisi’nde yayımlanmış yazılarda yer alan görüş ve ifadelerden yazarlar sorumludur.
 10. Her sayıda sitede önceden duyurulmuş olan dosya konusuna ilişkin makalelerin yanı sıra dosya konusu dışında sosyal bilimlerin her alanından özgün makalelere de yer verilecektir. ViraVerita E-Dergi'ye gönderdiğiniz makalelerle ilgili geri bildirimleri zaman kaybetmeden yapmaya ve böylece siz yazarları sürüncemede bırakmamaya özellikle titizlik gösterdiğimizi belirtmek isteriz. Lütfen sorularınız için [email protected] adresine yazmaktan çekinmeyiniz.

Yazım Kuralları

1. Yazılar MS Word formatında, Calibri yazı karakterinde, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Harf büyüklüğü metin gövdesinde 12 punto, yazının diğer bölümlerinde (sonnot, özet, kaynakça, tablo gibi) 10 punto olmalıdır. Sonnot numarası ve tırnak işareti noktalama işaretlerinden sonra gelmelidir. Paragraflar içeriden başlamalı; başlıklar, kelimelerin ilk harfleri hariç küçük harfle yazılmalı ve numaralandırılmamalıdır. Paragraf aralıkları satır aralıklarından farklı olmamalıdır.

2. Yazılarda en fazla dört düzeyde başlık kullanılmalıdır. Bu başlıklar düzeyine göre sırasıyla şu şekilde yazılmalıdır:

Birinci Düzey Altbaşlık: Xxxxxxxx Xxxxx (İlk Harfi Büyük ve Koyu)

İkinci Düzey Altbaşlık: Xxxxxx Xxxxxx (İlk harfi büyük ve italik)

Üçüncü Düzey Altbaşlık: i) Xxxxxx (i,ii,iii, vb. ile başlar)                    

Dördüncü Düzey Altbaşlık: -Xxxxxx (Tire işaretiyle başlar)

Altbaşlıklar 12 punto harflerle ve sola bitişik yazılmalıdır. Başlıkları takip eden metnin ilk paragrafı da sola bitişik olmalıdır. Başlıktan önce iki, başlık ile paragraf arasında bir satır boşluk bulunmalıdır. Diğer düzey altbaşlıkları takip eden metinlerin ilk satırı da aynı hizadan girintiyle başlamalıdır. Bu düzeylerde altbaşlıktan önce bir ve başlık ile paragraf arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

3. Alıntılar da metin gövdesinde olduğu gibi 12 punto büyüklüğünde ve Calibri karakterinde yazılmalıdır. Alıntı 40 kelimeden azsa çift tırnağa alınmalı, 40 kelimeyi aşıyorsa blok halinde iki tab içeriden yazılmalı ve tırnak işareti kullanılmamalıdır. Blok halindeki alıntılar tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

4. Yazılarda açıklama notu dipnot olarak değil sonnot olarak verilmelidir. Sonnotlar olabildiğince kısa ve az sayıda tutulmalıdır.

5. Yüzyıllar ve rakamlar yazıyla (“yirminci yüzyıl”, “üç” gibi), sayılar rakamlarla yazılmalıdır. 

Referans Kuralları

Dergimize gönderilecek yazıların APA (6. Baskı) referans sisteminde hazırlanmış olması gerekmektedir.

 

APA (6. Baskı) sistemine göre metin içi referans örnekleri

 • İlgili çalışmanın tümüne bir atıf söz konusuysa:

Tek yazar:

Kuçuradi (2007)…

Kuçuradi’ye (2007) göre…

(Kuçuradi, 2007)

İki yazar:

Charlesworth ve Chinkin (2000)…

Charlesworth ve Chinkin’e (2000) göre…

(Charlesworth ve Chinkin, 2000)

 • Tırnak içinde doğrudan bir alıntı varsa:

Tek yazar:

                      (Kuçuradi, 2007, s. 14)

İki yazar:

                      (Charlesworth ve Chinkin, 2000, s. 213)

 • Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise ilk defa geçtiği yerde tüm yazarların

   soyadları olacak şekilde sıralanmalıdır. Aynı çalışmanın yeniden kaynak gösterilmesi durumunda ilk yazarın soyadı ve sonuna “ve diğerleri”, parantez içi kullanımda “vd.” şeklinde yazılır.

(Leach, vd., 2010)

 • Derleme kitap:

(der. Edwards, 2012)

 • İkincil kaynaklara atıfta bulunurken:

Foucault’ya (1991) göre .... (akt. Bernauer, 2005).

 • Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir.

... (Dalbert, 1997; Kleft ve Dobson, 1990; Smith ve ark., 1980; Winson, George ve Zeng, 1986).

 

 • Bir yazara ait aynı tarihli birden fazla eser:

(Mouffe, 2008a)

(Mouffe, 2008b)

 • Raporlar, broşürler, kurum yayınları şu şekilde gösterilir:

2013 tarihli rapora bakıldığında (SPK, 2013)

 • Yazar ya da editör yoksa ya da bilinmiyorsa eserin başlığı ya da başlığın ilk üç kelimesi yazarın isminin yerine kullanılır. Bir dergiden ya da kitaptan yazarı bilinmeyen alıntılar için derginin ya da kitabın adı italik yazılır.

(“Roma uygarlığında din”, 2001, s. 121)

(Gezi Parkı Olayları, 2013)

 • Eserin tarihi bilinmiyorsa:

(Erdem, t.y., s.67)

 • Bir internet sitesinde yazarı belli olmayan bir kaynağa verilecek referanslar sonnotlarda gösterilmelidir.

Belgenin başlığı (yoksa tarihi), internet adresi, Erişim Tarihi: GG.AA.YYYY

 • Kişisel görüşmelere ilişkin referanslar:

(Kişisel görüşme, 13.07.2013)

 • Tablolar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır ve her bir tablo ayrı bir sayfada verilmelidir. Tabloların veriliş şekli ile ilgili olarak yine APA Publications Manual 6. baskı esas alınmalıdır. Tablo numarası ve Tablo başlığı tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük olarak yer almalıdır. Tablolarda ondalık sayılar verilirken, ‘.’ dan sonra iki basamak yazılmalıdır (örn., 3.25, 12.68 gibi)

Kaynakça Yazımı

Kullanılan kaynaklar makale sonunda “kaynakça” listesi olarak APA (6. Baskı) formatında verilmiş olmalıdır.. 

Kaynakçada yer alan eserler yazarların soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birden fazla eserinden yararlanılmışsa yazarın adı her eser için yeniden yazılmalı ve sıralama eserlerin tarihlerine göre eskiden yeniye doğru yapılmalıdır.

APA (6. Baskı) sistemine göre örnek kaynakça

Aydın, D., Ceyhan, Ç. ve Aydın, M. B., (2013). İfade özgürlüğü açısından ağ tarafsızlığı kavramı ve Türkiye’deki hukuki düzenlemeler ve pratik uygulamaları. Mülkiye Dergisi, 37(3), 37-61.

Bora, A. (2012). Kadınların sınıfı. Ankara: İletişim.

Deleuze, G. ve Guattari, F. (2001). Kafka: Minör bir edebiyat için. (Ö. Uçkan ve I. Ergüden, Çev.). İstanbul: YKY.

Ergül, H. (Ed.). (2013). Sahanın sesleri: İletişim araştırmalarında etnografik yöntem. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Sevinç, M. (1 Aralık 2013). Vehamet. Radikal 2. 3.

Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist63(3), 182-196. doi:10.1037/0003-066X.63.3.182.

Yavuz, Ş. ve Şendeniz, Ö. (2013). Hes direnişinde kadınların deneyimleri: Fındıklı örneği, Fe Dergi, 5(1), 43-58. ISSN: 1309-128X.

Zaentz, S.  (Yapımcı), Forman, M. (Yönetmen). (1984). Amadeus [Film]. USA: Warner. 

Bu web sitesinde yayınlanan yazıların tüm hakları ViraVerita.org'a aittir. Kaynak gösterilmesi durumunda dahi yazının tamamı izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazıya aktif link verilerek kullanılabilir. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.
Go to top